ประวัติคณะ

ในปัจจุบันการสาธารณสุขจะมุ่งเน้นนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการให้ความรู้แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน    การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม โดยจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอบแบบบูรณาการ เน้นการทำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

        มหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้เสนอเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจาก สกอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19  มกราคม 2552 จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เสนอต่อคณะผู้บริหารวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

        เนื่องจากปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น จึงทำให้คณะสาธารณสุขศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของกฎหมายนี้ จึงได้ทำการเปิดจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา โดยหลักสูตรนี้ ได้เปิดใช้เมื่อปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบวิชาชีพ ป้องกันและควบคุมโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อนำความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะบัณฑิต

  1. มีความรู้ความเข้าใจ คาดการณ์สืบค้น ประเมินและควบคุมป้องกันอันตรายจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดีไม่เกิดความเจ็บป่วย หรือเป็นโรคจากการทำงาน   มีความปลอดภัยขั้นต่ำตามกฎหมายหรือมาตรฐานทางวิชาการ
  2. มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิค ทางระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสามารถใช้ข้อมูลสถิติ ระบาดวิทยามาประเมินความเสี่ยงผลกระทบแนวโน้มที่มีต่อสุขภาพอย่างเหมาะสม
  3. เป็นผู้นำทางด้านวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่น มีความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
  4. มีความรู้และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สามารถใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆและสามารถสื่อสารด้วยภาษาสากลและภาษาอังกฤษ
  5. มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง          
  6. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข