ระดับปริญญาตรี

สาขาที่เปิดสอน

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นสาขาวิชาหนึ่งของแขนงสุขภาพ หรือสายงานด้านสาธารณสุขทำหน้าที่ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกันโรค ของผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ ให้มีความปลอดภัยในการทำงานและป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์        

ลักษณะการเรียน

2.1 การเรียนทฤษฎี

มุ่งเน้นศึกษาด้านการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ ในชุมชนและในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆ

2.2 การเรียนปฏิบัติ

มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงทั้งในห้องปฏิบัติการและสถานที่ทำงานจริง และส่งเสริมให้มีการฝึกฝนจนเกิดทักษะและเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ

2.3 การฝึกงาน

มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน  โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

2.4 จุดเด่น

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานอย่างหลากหลายและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบทจริงทั้งในภาครัฐและเอกชน

Please login to send your request!